072-33-80-998

תקנון האתר

תקנון האתר

1. אתר T.C.B המופעל ע”י  ״T.C.B דודי בורבה הרגלים מנצחים במכירות״ (או ״דודי בורבה״) ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת ספרים, חוברות, קורס דיגיטלי ועוד מוצרי המותג T.C.B.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין דודי בורבה.
2. השימוש באתר, על מגוון השירותים אותם הוא מציע, מותנה בהסכמת הגולשים והמשתמשים (להלן: המשתמש”) להוראות תקנון זה ומהווה אישור כי הגולש קרא את הוראות התקנון והסכים לאמור בו, טרם ביצע רכישה כלשהי באתר או הזמין אחד משירותיו באמצעות האינטרנט או הטלפון או כל דרך אחרת.
3. הוראות התקנון הן שיכריעו כל עת תתעורר מחלוקת בין T.C.B ומפעיליה לבין המשתמש.
4. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מנוע מהעלאת טענות ביחס לתנאים ולהוראות המפורטות בתקנון זה.
5. הוראות התקנון מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות והינן מתייחסות לגברים ונשים כאחת.

תנאי השימוש:

6. השימוש באתר הינו אישי, לרשות המשתמש בלבד ואינו ניתן להעברה, חל איסור על המשתמש להרשות ו/או לאפשר כל שימוש במידע המופיע באתר, לרבות בתכנים ובחומרים הגרפיים, לצדדים שלישיים, ללא הסכמת בעלי האתר בכתב.
7. גלישת המשתמש באתר, מהווה בזאת הסכמה גורפת כי המידע המופיע באתר לא ישמש למטרות מסחריות כלשהן ולא יאוחסן באתרים אחרים באינטרנט, במחשבים ביתיים או בכל כלי או ציוד אחסון אחרים. המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל, מידע, תמונות או כל נתון אחר מהאתר בכל דרך היא.
8. צד ג’ המעוניין לפרסם תוכן כלשהו המופיע באתר זה, יפנה לבעלי האתר בכתב ויבקש את הסכמתם.
9. חל איסור מוחלט על כל משתמש באשר הוא לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף או לעדכן מידע על גבי האתר עצמו.
10.  כל משתמש באתר שמסר את כתובת המייל שלו, נותן בזאת את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהאתר, לרבות, ניוזלטרים, מסרונים, דוא”ל, מבצעים וכו’. למשתמש שמורה האפשרות לבקש את הסרת פרטיו מהאתר והחברה מתחייבת לעשות זאת בהתאם להוראות החוק ובהקדם האפשרי.
11. משתמש אשר יפר את הוראות התקנון, מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את האתר ו/או מפעיליו בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה. מקרה של הפרת הוראות התקנון כאמור ו/או פגיעה ו/או גרימת נזק כלשהו לאתר, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת האתר ו/או מפעיליו, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים. ל T.C.B שמורה הזכות לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם הנחוץ לצורך מיצוי הדין עם המשתמש.

הגבלת אחריות:

12. T.C.B תספק את המוצרים המוצעים באתר ישירות למשתמש או לצרכן באיכות מקסימלית וראויה על פי הבנתה ויכולותיה.
13. ל T.C.B שמורה הזכות הבלעדית לספק את מוצריה השונים באמצעות ספקים חיצוניים, כל עת שתחפוץ, ללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
14. במקרים בהם יבחר משתמש לרכוש מוצרים של ספקים חיצוניים אשר מוצגים ו/או יוצגו מעת לעת באתר כמו, קורסים, מוצרי קידום מכירות, חבילות למידה וכו’, יישא הספק החיצוני באחריות בלעדית כוללת למוצרים אילו מול המשתמש וידאג לפצות ישירות את הלקוח / המזמין / המשתמש, בכפוף להחלטתה הבלעדית של T.C.B ומיד עם הוראתה לעשות כן.
15. כל התמונות המוצגות באתר צולמו על ידי T.C.B (למעט תמונות אשר סופקו על ידי מעצבי האתר) והן לצורך המחשה בלבד. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי בהחלט יתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצר שיסופק בפועל.
16. התמונות המוצגות באתר משקפות את המוצר המקורי (תלוי בתמונה).
17. T.C.B לא תישא באחריות כספית כלשהי, כלפי משתמש זה או אחר, בסכום העולה על התמורה ששולמה בפועל על ידי המשתמש.
18. השירותים והמוצרים ב T.C.B מוצעים למשתמש .AS-IS  זה האחרון מסכים, כי T.C.B לא תישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת המוצרים והשירותים לצרכי המשתמש ולמטרות אותן ביקש להשיג.
19. שוויים המפורסם של המוצרים המופיעים באתר נקבע בלעדית בהתאם לשיקול דעתה של T.C.B ונגזרים ממחירי שוק המשתנים מעת לעת. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי מחירי המוצרים  משתנים מעת לעת בהתאם להיצע וביקוש קיימים בשוק ו T.C.B שומרת לעצמה את האפשרות לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים הנמכרים בכל עת.
20. במקרים בהם יתפרסם מידע באתר או באתרים מתחרים על ידי משתמשי האתר, או במדיה אחרת, מידע שאינו נכון או אינו מדויק, T.C.B לא תהא אחראית לכך בשום צורה ואופן. T.C.B לא תישא בכל אחריות למידע שיפורסם באתר מטעם משתמש זה או אחר ולכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
21. T.C.B שומרת לעצמה את האפשרות והזכות להפסיק את השימוש באתר מעת לעת, ליזום הפסקות ולשדרג את האתר ואת תכניו בהתאם להחלטתה הבלעדית ואין עליה חובה כלשהי ליידע בטרם החליטה לעשות כן את המשתמשים.
22. T.C.B, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

הגנת הפרטיות:

23. בעת הרכישה, לרבות למסור את פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי שברשותו, הנחוצים להשלמת הרכישה. אין חובת מסירת פרטים, למעט אילו הנחוצים לביצוע ואספקת ההזמנה.
24. כל הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמשים ל T.C.B ישמרו במאגר הלקוחות של החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש בכפוף להוראות החוק.
25. ל T.C.B שמורה הזכות לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה.
26. T.C.B רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג’, בכפוף לאישור הלקוח.
27. במקרים בהם משתמש יבצע הזמנה של מוצר זה או אחר לצד ג’ ויבקש כי פרטיו לא ימסרו למקבל ההזמנה (צד ג’), תכבד T.C.B את בקשת המשתמש ככל הניתן, למעט במקרים בהם תמצא לנכון לא לעשות כן משיקולים שונים (הנחיה מפורשת של רשויות החוק וכו’).

זכויות יוצרים:

28. המידע המופיע באתר מוגן על ידי חוקי הקניין הרוחני בארץ ובחו”ל. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע, שייכים ל T.C.B ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
29. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.
30. חל איסור מוחלט על משתמש כל שהוא לשנות, לפרסם, להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר, במידע שבאתר, ו/או בחלק ממנו לשם מטרות פרטיות /ואו אחרות או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר ולמעט המטרה שלשמה מותר השימוש באתר.
31. האתר רשאי לשמש כחנות לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם בעברית ובשפות נוספות, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות קבוצתיות ו/או מכירות אישיות ו/או באמצעות מכירת קופונים, הכל בהתאם להחלטת T.C.B.

הזמנות, החזרות וביטולים:

32. T.C.B תספק שירות להזמנת מוצרים באינטרנט במשך כל שעות היממה ובמשך כל השנה.
33. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברהoffice@tcb.co.il  ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר.
34. במקרה של ביטול העסקה טרם קבלת המוצרים, תחזיר החברה ללקוח את סכום הרכישה המלא בקיזוז דמי המשלוח.
35. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. T.C.B לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
36. סכום ההזמנה המינימלי שיתקבל באתר הינו 65 ₪, לא כולל עלות השילוח – אלא אם יוחלט אחרת על ידי T.C.B.
37. במקרים בהם לא ניתן לספק את המוצרים המופיעים בתמונה, קרי המוצר הנבחר, בין אם מסיבות של חוסר במלאי או כל סיבהשהי, יסופק מוצר שווה ערך ודומה ככל הניתן לתמונת המקור, הכל על פי שיקול דעתה המקצועי של T.C.B.
38. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה לא אחראית לשיקול דעתם של שליחי הדואר/ השליחים.
39. T.C.B לא תישא באחריות כלשהי, בין אם נזיקית, בין אם כספית ובין אם למעשים פליליים שייגרמו על ידי מי מהשליחים העובדים עמה.
40. במקרים בהם משתמש ביצע הזמנת מוצר באתר ומקבל ההזמנה לא היה במען שנמסר בעת ביצוע ההזמנה, שמורה ל T.C.B האפשרות להשאיר את המוצר המוזמן אצל שכן קרוב, במקרים אילו, ישלח מסרון למספר הנייד של מקבל המשלוח.
41. במקרים בהם הוזמן מוצר שאינו נמצא במלאי, הלקוח יקבל על כך הודעה שלא ניתן לספק כרגע את המוצר, ויקבל הודעה ברגע שהמוצר יהיה במלאי.
42. במקרים בהם משתמש יקבל מוצר שאינו תואם את ציפיותיו, בין אם עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו למשתמש ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על המשתמש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, זאת כתנאי לקבלת החזר או פיצוי כלשהו מ T.C.B. בכל מקרה בו משתמש קיבל לידיו את המוצר המוזמן, ההחלטה האם לפצות או לזכות או לשפות משתמש הינה בלעדית של T.C.B.
43. ל T.C.B שמורה האפשרות להסיר כל מבצע שיפורסם באתר, ללא מתן הודעה מוקדמת למי מהמשתמשים.
44. משתמש המבקש לבטל הזמנה שאושרה, יודיע על כך טלפונית בטלפון מס’  072-33-80-998 ובמקביל יפנה בדוא”ל האתר. במידה וההזמנה טרם בוצעה / הוכנה, שומרת לעצמה החברה לגבות סך של 30 ₪ כדמי ביטול. הכל בכפוף לשיקול דעתה ולמצב ההתקדמות בביצוע ההזמנה.

אבטחת האתר:

45. T.C.B מתחייבת לספק הגנה ברמה הגבוהה ביותר שניתן למשתמשים בכרטיסי אשראי  ע”ב טכנולוגית SSL.
46. על מנת למנוע מקרים של גניבת זהות או ביצוע שימוש לרעה בנתוני האשראי המוזנים של המשתמשים, הנתונים אינם נשמרים בצורה כלשהיא באתר אלה רק ע”י ממשק מתאים של חברת טרנזילה – אינטרספייס בע”מ.
47. הסליקה באתר נבנתה בהתבסס על תקן PCI המחייב נקיטה סטנדרטים בינלאומיים נוקשים ומחמירים.
48.  במקרים בהם משתמש הזין פרטי אשראי שגויים לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה באתר והחברה רואה בכך משום הזמנה שלא בוצעה ולא תהיה אחראית בשום צורה שהיא למקרים בהם מסיבות טכניות פרטי האשראי של המשתמשים לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו שגויים.
49. כנגד משתמשים שיזינו פרטי כרטיסי אשראי כוזבים יינקטו פעולות משפטיות שיבטיחו את אי הישנות המקרים, לרבות פניה למשטרת ישראל, נקיטת הליכים משפטיים כנגד אותם משתמשים ומיצוי הדין עימם.
50. ל T.C.B שמורה האפשרות לשלוח למשתמשים דוא”ל ולפנות אליהם בכתב או בעל פה, ככל שתמצא לנכון, במקרים בהם יתקבלו פרטי כרטיס אשראי שגויים או כוזבים.
51. מיד לאחר ביצוע רכישה ואישור ההזמנה, רשאית T.C.B לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברות האשראי. עם אימות פרטי האשראי, רשאית T.C.B לשלוח הודעה מתאימה למשתמש כי הפעולה אושרה או נדחתה.
52. במקרים בהם משתמש אינו מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, רשאי ליצור עמו נציג החברה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת מצד החברה רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י המשתמש.
53. T.C.B לא תישא באחריות כלפי משתמשים וצדדים שלישיים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכו’, אלא אם כן נכתב אחרת ובמפורש בעמוד המכירה.

חסימת משתמש:

54. T.C.B רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום לאלתר שימוש באתר על ידי משתמשים העושים שימוש באתר בניגוד לחוק ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. חסימת המשתמשים יכולה שתהיה באמצעים טכנולוגיים או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.
55. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של T.C.B לגלוש באתר, ככל שיודע לו על ידה.

פניה לבוררות:

56. מבלי לגרוע מזכותה של T.C.B לפנות לכל ערכאה משפטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד T.C.B יהא מחויב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.
57. המשתמש מסכים מראש לסילוק ומחיקה של כל תובענה שיגיש שלא בהתאם לפניית הבוררות.
58. T.C.B רשאית לשנות את הוראות התקנון ו/או כללי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מידית.
59. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.
Call Now Button